Leitende Wolfstufe

Funktion Pfadiname Vorname Nachname E-Mail-Adresse
Stufenleiter Sirius Florian Koller sirius@pfadiarborfelix.ch
Stufenleiter Mortimo Moritz Schmid mortimo@pfadiarborfelix.ch
Leiter Panthera Simon Steinbeck panthera@pfadiarborfelix.ch
Jungleiterin Nymeria Melanie Walser nymeria@pfadiarborfelix.ch
Jungleiterin Playa Cedrina Nedler playa@pfadiarborfelix.ch